ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС >>>

Потребна документа за упис у Вртић

Уз пријаву прилажем одговарајућа документа:

(заокружити документа која прилажете )

  1. Образац захтева, који попуњава родитељ /старатељ (узима се у Управи установе у улици Милуна Ивановића бб или можете преузети на овој страници);
    Захтев можете попунити електронскки ОВДЕ >>>
  2. Извод из матичне књиге рођених за дете – фотокопија
  3. Потврда о пребивалишту за дете које се уписује
  4. Доказ о запослењу за оба родитеља

4.1 запослене родитеље

  • За физичка лица – уверење о упису у централни регистар за обавезно здравствено  и социјално  осигурање РС  или листинг стажа издат од стране ПИО фонда,
  • За предузетнике – потврда АПР о регистрацији правног лица (не старија од 6 месеци од дана подношења захтева)

     4.2. За пољопривреднике – потврда о регистрованом пољопривредном газдинству

     4.3. Студенти (редовни) –  фотокопија индекса (прва страна и датум последње уписаног семестра)

Остало:

4.4 Пензионери – решење или последњи чек пензије

4.5 Лица на одслужењу казне – потврда казнено – поправне институције

  1. Фотокопија очитане личне карте оба родитеља/старатеља

*Сходно чл.103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“бр.18/16) Установа ће прибављати по службеној дужности  документа под тачкама 2.и 3. уколико родитељ не достави.

*Напомена: Потврда надлежне здравствене службе о здравственом стању и психофизичком статусу детета на дан поласка у установу.

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ОВДЕ

Захтев за упис